Regulamin Sklepu

 • 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego THOMAS („Regulamin”) jest mowa o:

– Sprzedawcy – należy przez to rozumieć następującą spółkę: Firma Handlowo-Usługowa THOMAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Mierzynie (72-006), przy ul. Lubieszyńskiej 34, KRS 0000694434, NIP 851-321-31-65, REGON 368224065;

– Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

– Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

– Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.thomas.sklep.pl;

– Towarze – należy przez to rozumieć produkty dostępne w Sklepie;

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego („KC”), której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zawarte w Sklepie mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
 3. Wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, w szczególności ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów lub podobne okoliczności.
 4. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty, rozumianego jako zaksięgowanie należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

 • 3 Składanie i przyjmowanie zamówień
 1. Klient składa zamówienie poprzez:
 2. a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;
 3. b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu; a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu.
 4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 5. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 6. Jeżeli Towar jest niedostępny w Sklepie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, z poziomu konta, jeśli jest zalogowany, lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy
  e-sklep@thomas.biz.pl .

 

 • 4 Realizacja zamówień
 1. Realizacja zamówień następować będzie w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Do ww. terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji.
 4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary mogą być zawarte w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

 

 • 5 Zasady dostarczania zamówień
 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informuje Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat, Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu.

 

 • 6 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów

 

 

 1. Cena aktualna w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. Klient obciążany jest dodatkowo kosztami dostawy zamówionego Towaru według cennika wybranego dostawcy, wskazanego w Sklepie.
 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów przy wysyłce zagranicznej ponosi Klient za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.

 

 • 7 Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
 2. a) płatność przy odbiorze – Klient płaci, odbierając zamówiony Towar;
 3. b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24;
 4. c) przedpłata – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja niezbędna do dokonania przedpłaty za zamówiony towar;
 5. d) płatność przelewem – dostępna wedle wyboru Sprzedawcy, dla stałych klientów, o ile nie mają oni zaległości w regulowaniu należności wobec Sprzedawcy – wówczas wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym zastrzec wymóg dokonania przedpłaty.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

 

 • 8 Miejsce i sposób składania reklamacji
 1. Reklamacje Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów, w jednej z poniższych form:

– emailem na adres: e-sklep@thomas.biz.pl

– telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 na numer  913118747

– listownie na adres: Firma Handlowo-Usługowa THOMAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn.

 1. Klient powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczynę złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji Klient zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy a Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

 

 • 9 Przepisy dotyczące Konsumentów
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:
 3. a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 4. b) umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
 5. c) umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 6. d) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: e-sklep@thomas.biz.pl lub adres pocztowy Firma Handlowo-Usługowa THOMAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umowy:

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepu (tj. kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres:
  e-sklep@thomas.biz.pl lub pisemnie na adres Firma Handlowo-Usługowa THOMAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt, na adres podany przez Konsumenta.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 

 • 10 Postanowienie końcowe
 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sprzedawcy.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych, dostępnych pod adresem: https://thomas.biz.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych/.

 

 • 11 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

0